Adult Wait List

#First NameLast Name Registration Date/Time Junior
1 Suzanne Settino 2021-07-16 00:00:00 No
2 John Settino 2021-07-16 00:00:00 No
3 Danielle Astor 2021-07-16 00:39:08 No
4 Pieter Bakker 2021-07-17 07:03:41 No
5 Madeline Adamson 2021-07-17 16:43:51 No
6 Carlos Carrillo Duran 2021-07-19 13:21:20 No
7 Jing Howard 2021-07-19 22:41:51 No
8 James Howard 2021-07-19 22:44:19 No
9 Ted Mercado 2021-07-20 16:14:04 No
10 Shi Hu 2021-07-21 01:52:06 No
11 Jackie Cisneros 2021-07-22 08:01:42 No
12 Liza Luu 2021-07-22 23:32:44 No
13 Saeed Husseini 2021-07-23 04:00:27 No
14 Maggie Blouin 2021-07-25 21:17:11 No
15 Jon Schelter 2021-07-26 10:43:22 No
16 Bradley Chin 2021-07-28 14:11:28 No
17 Jim Tambouzos 2021-07-28 18:39:45 No
18 Alex Gidaris 2021-07-28 19:02:02 No
19 Greg Madimenos 2021-07-28 19:07:47 No
20 Jennifer Hong 2021-07-30 21:49:13 No
21 Maude Fallon-Davesne 2021-08-01 19:29:04 No
22 Katie Herbert 2021-08-04 07:12:09 No
23 Nicole Loncar 2021-08-05 13:14:02 No
24 Talia Chai 2021-08-05 22:44:16 No
25 Gargi Garach 2021-08-07 16:56:40 No
26 Eric Putzer 2021-08-08 14:01:24 No
27 Tanner Cookson 2021-08-11 22:02:40 No
28 David Graovaz 2021-08-13 00:00:00 No
29 Warren Corber 2021-08-14 17:24:35 No
30 Laurie King 2021-08-15 19:45:32 No
31 Jessica McDonald 2021-08-17 20:27:31 No
32 Brendan Gore 2021-08-18 20:14:05 No
33 Yuan Chen 2021-08-18 23:42:28 No
34 Jason Kemp 2021-08-19 13:50:48 No
35 Gary Reed 2021-08-22 00:00:00 No
36 Sandra Reed 2021-08-22 00:00:00 No
37 Danilo Peres 2021-08-22 06:34:36 No
38 Ivan Medunic 2021-08-23 15:39:36 No
39 Bruce McGoveran 2021-08-24 11:34:03 No
40 Ilinca Nicolescu 2021-08-27 02:43:52 No
41 Mohamed Eldafrawy 2021-08-30 11:36:06 No
42 Fahad Naeem 2021-09-01 15:41:32 No
43 Ruchi Mohindra 2021-09-02 00:00:00 No
44 Erica Gavel 2021-09-05 20:23:48 No
45 Earl Merrick 2021-09-08 12:31:58 No
46 Payal Gabrani 2021-09-10 20:51:20 No
47 Steven Burkholder 2021-09-10 21:35:58 No
48 Stacy Zhu 2021-09-11 15:49:35 No
49 Therese Zarb 2021-09-11 17:23:03 No
50 Hernan Humana 2021-09-11 17:24:49 No
51 Donald Mak 2021-09-12 08:27:29 No
52 Jiawei Sun 2021-09-13 22:22:31 No
53 Siming Lou 2021-09-13 22:25:04 No
54 Rob Glen 2021-09-15 11:50:11 No
55 Ian Hodgins 2021-09-15 11:51:34 No
56 Jad Sinno 2021-09-18 12:54:19 No
57 Tracy Sinno 2021-09-18 13:00:06 No
58 JACOB SAPHRA 2021-09-18 17:20:44 No
59 Christopher Mazza 2021-09-22 15:44:17 No
60 Sam Arami 2021-09-26 12:05:15 No
61 Jaclyn Marcus 2021-10-03 18:55:07 No
62 Andrew Richards 2021-10-04 12:05:24 No
63 Curtis Papetti 2021-10-07 23:59:28 No
64 Luka Kiperovic 2021-10-08 09:21:22 No
65 Tochi Dinneh 2021-10-08 09:28:29 No
66 Kirby Chan 2021-10-12 15:29:13 No
67 Stacey Siopis 2021-10-12 21:08:56 No
68 Balraj Dosanjh 2021-10-14 22:17:28 No
69 Marlon Cortina 2021-10-15 13:23:29 No
70 Patricia Ho 2021-10-15 13:43:37 No
71 Mario Vasquez 2021-10-16 15:20:27 No
72 Dino Liscano 2021-10-16 15:22:17 No
73 Michelle Low 2021-10-20 00:00:00 No
74 Daniel Daraban 2021-10-20 00:00:00 No
75 Christina Low 2021-10-23 00:00:00 No
76 Anna Gebre 2021-10-23 00:26:42 No
77 Jeffrey Benson 2021-10-27 12:52:47 No
78 Adrianna Eby 2021-10-30 13:37:18 No
79 Bob Oliver 2021-10-30 14:27:20 No
80 Michael Koenen 2021-11-01 00:00:00 No
81 Matt Sharf 2021-11-30 09:08:40 No
82 Lane Sims 2021-12-04 18:59:29 No
83 Sheree Lantin-temple 2021-12-04 19:59:19 No
84 Callum Wright 2021-12-07 22:34:15 No
85 Jerome Johnson 2021-12-07 22:37:10 No
86 Margaret Hough 2021-12-09 09:03:32 No
87 Pamela Theofilopoulos 2021-12-17 17:09:07 No
88 Andrew Barranca 2021-12-17 17:10:38 No
89 Karen Tsang 2021-12-27 09:28:31 No
90 Jalal Mian 2022-01-01 22:21:53 No
91 Carolyn Chen 2022-01-03 09:09:50 No
92 Caitlin Yee 2022-01-03 20:44:03 No
93 Neil Truong 2022-01-04 00:00:00 No
94 Markos Dimopoulos 2022-01-11 14:58:52 No
95 Sumeet Gill 2022-01-12 13:20:16 No
96 Christopher Wu 2022-01-20 13:59:04 No