Adult Wait List

#First NameLast Name Registration Date/Time Junior
1 Danielle Astor 2021-07-16 00:39:08 No
2 Suzanne Settino 2021-07-16 15:57:05 No
3 John Settino 2021-07-16 15:59:23 No
4 Pieter Bakker 2021-07-17 07:03:41 No
5 Madeline Adamson 2021-07-17 16:43:51 No
6 Carlos Carrillo Duran 2021-07-19 13:21:20 No
7 Jing Howard 2021-07-19 22:41:51 No
8 James Howard 2021-07-19 22:44:19 No
9 Ted Mercado 2021-07-20 16:14:04 No
10 Shi Hu 2021-07-21 01:52:06 No
11 Jackie Cisneros 2021-07-22 08:01:42 No
12 Liza Luu 2021-07-22 23:32:44 No
13 Saeed Husseini 2021-07-23 04:00:27 No
14 Maggie Blouin 2021-07-25 21:17:11 No
15 Jon Schelter 2021-07-26 10:43:22 No
16 Bradley Chin 2021-07-28 14:11:28 No
17 Jim Tambouzos 2021-07-28 18:39:45 No
18 Alex Gidaris 2021-07-28 19:02:02 No
19 Greg Madimenos 2021-07-28 19:07:47 No
20 Jennifer Hong 2021-07-30 21:49:13 No
21 Maude Fallon-Davesne 2021-08-01 19:29:04 No
22 Katie Herbert 2021-08-04 07:12:09 No
23 Nicole Loncar 2021-08-05 13:14:02 No
24 Talia Chai 2021-08-05 22:44:16 No
25 Gargi Garach 2021-08-07 16:56:40 No
26 Eric Putzer 2021-08-08 14:01:24 No
27 Tanner Cookson 2021-08-11 22:02:40 No
28 David Graovaz 2021-08-13 00:00:00 No
29 Warren Corber 2021-08-14 17:24:35 No
30 Laurie King 2021-08-15 19:45:32 No
31 Jessica McDonald 2021-08-17 20:27:31 No
32 Brendan Gore 2021-08-18 20:14:05 No
33 Yuan Chen 2021-08-18 23:42:28 No
34 Jason Kemp 2021-08-19 13:50:48 No
35 Gary Reed 2021-08-22 00:00:00 No
36 Sandra Reed 2021-08-22 00:00:00 No
37 Danilo Peres 2021-08-22 06:34:36 No
38 Ivan Medunic 2021-08-23 15:39:36 No
39 Bruce McGoveran 2021-08-24 11:34:03 No
40 Ilinca Nicolescu 2021-08-27 02:43:52 No
41 Mohamed Eldafrawy 2021-08-30 11:36:06 No
42 Fahad Naeem 2021-09-01 15:41:32 No
43 Ruchi Mohindra 2021-09-02 00:00:00 No
44 Erica Gavel 2021-09-05 20:23:48 No
45 Earl Merrick 2021-09-08 12:31:58 No
46 Payal Gabrani 2021-09-10 20:51:20 No
47 Steven Burkholder 2021-09-10 21:35:58 No
48 Stacy Zhu 2021-09-11 15:49:35 No
49 Therese Zarb 2021-09-11 17:23:03 No
50 Hernan Humana 2021-09-11 17:24:49 No
51 Donald Mak 2021-09-12 08:27:29 No
52 Jiawei Sun 2021-09-13 22:22:31 No
53 Siming Lou 2021-09-13 22:25:04 No
54 Rob Glen 2021-09-15 11:50:11 No
55 Ian Hodgins 2021-09-15 11:51:34 No