Adult Wait List

#First NameLast Name Registration Date/Time Junior
1 David Thomas 2022-07-03 08:36:56 No
2 Russell Richman 2022-07-03 15:29:24 No
3 Carolyn MacDonald 2022-07-04 09:44:49 No
4 Kateryna Panasenko 2022-07-04 16:21:43 No
5 Luc Somers 2022-07-05 14:03:28 No
6 Krystal D 2022-07-06 13:03:33 No
7 Anna Decicco 2022-07-06 14:43:19 No
8 Nathan Pun 2022-07-07 10:52:04 No
9 James Paparizos 2022-07-07 17:46:49 No
10 John Paul Ileto 2022-07-08 12:42:15 No
11 Anson Li 2022-07-08 22:36:30 No
12 Nicolás Quinteri 2022-07-10 18:23:06 No
13 Aijia Zhong 2022-07-10 22:39:29 No
14 RAMANUJA DWARAKINATH 2022-07-11 00:00:00 No
15 Ahsan Shah 2022-07-16 16:39:45 No
16 Stefan Damjanovic 2022-07-17 15:19:50 No
17 Tanner Woods 2022-07-17 15:22:28 No
18 Peter Bartl 2022-07-18 19:57:06 No
19 Bryan Addeman 2022-07-18 20:11:55 No
20 Stephanie Addeman 2022-07-18 20:13:29 No
21 Matt Carr 2022-07-18 20:52:50 No
22 Jason Choi 2022-07-19 19:25:48 No
23 Zaid Husseini 2022-07-23 16:04:41 No
24 David Wallach 2022-07-24 08:59:54 No
25 Hui Li 2022-07-24 23:35:16 No
26 Xuefeng Huang 2022-07-24 23:37:16 No
27 Gary Laranja 2022-07-25 20:01:26 No
28 Annette Ye 2022-07-26 08:31:41 No
29 David Barry 2022-07-26 21:40:53 No
30 Lucas Silva Bernardo 2022-07-27 11:08:55 No
31 Taiwon Choi 2022-07-27 14:14:10 No
32 Yeshiin Min 2022-07-27 14:17:39 No
33 Sejung Kim 2022-07-27 14:20:26 No
34 Jieun Kim 2022-07-27 14:25:32 No
35 Yongseok Sim 2022-07-27 14:29:00 No
36 Stella Yun 2022-07-27 16:39:30 No
37 JeongHun Hwang 2022-07-27 17:19:47 No
38 Harold Tausch 2022-07-27 22:30:04 No
39 Jenny Jeon 2022-07-28 14:05:28 No
40 Jason Choi 2022-07-28 14:07:16 No
41 Maximilian Moy 2022-07-28 15:41:46 No
42 Tianyou Zheng 2022-07-31 02:05:45 No
43 Maqsood Ahmad 2022-07-31 09:37:34 No
44 Aly Ratansi 2022-08-02 13:28:00 No
45 Isabelle Grosdidier 2022-08-04 12:13:28 No
46 Jenna Coutinho 2022-08-07 16:10:43 No
47 Kevin Hoang 2022-08-08 01:37:44 No
48 Casey Scanlan 2022-08-08 09:40:07 No
49 David Perry 2022-08-08 23:35:13 No
50 Tim Posselt 2022-08-10 20:03:36 No
51 Houssam Farhat 2022-08-12 18:01:40 No
52 Hugo Pitta de Azevedo 2022-08-14 11:50:35 No
53 Ali Rezaei 2022-08-14 13:19:54 No
54 Melanie Finlayson 2022-08-16 00:40:15 No
55 Lilly Sheng 2022-08-16 12:06:47 No
56 Hendrick Scheele 2022-08-17 11:51:24 No
57 Marie-Josee Roy 2022-08-18 21:34:17 No
58 Vaso Daoulas 2022-08-19 13:27:06 No
59 Duke Nguyen 2022-08-23 20:29:14 No
60 Sandie Huynh-Douville 2022-08-25 14:10:54 No
61 Stefano Possamai 2022-08-26 12:07:54 No
62 Christine Lum 2022-08-26 12:09:27 No
63 Salvador Sacasa 2022-08-26 19:07:29 No
64 Robi Levy 2022-08-27 13:11:45 No
65 Ceren Gumus 2022-08-29 22:07:37 No
66 Matt Romerein 2022-08-30 00:00:00 No
67 Appy Rajan 2022-08-31 10:52:13 No
68 Haley Barton 2022-08-31 22:25:00 No
69 Nicolette Lockyer-Witten 2022-09-01 00:00:00 No
70 Jacqueline Currie 2022-09-01 00:00:00 No
71 Gareth Witten 2022-09-01 00:00:00 No
72 Razid Samdjy 2022-09-01 09:35:38 No
73 Menexia Dartis 2022-09-02 00:00:00 No
74 Robyn Ross 2022-09-02 06:47:38 No
75 Sam Roston 2022-09-02 06:49:42 No
76 Rachel St pierre 2022-09-02 07:10:00 No
77 Reilly Reid 2022-09-02 09:35:52 No
78 Chris Kavanagh 2022-09-02 11:33:50 No
79 Chris Cruickshank 2022-09-02 13:52:34 No
80 Kevin Addeman 2022-09-04 14:05:34 No
81 Delvin Goberdhan 2022-09-04 21:59:47 No
82 Martin Kim 2022-09-06 13:48:53 No
83 Md Oliul Hasan 2022-09-06 17:45:32 No
84 Michelle Korson 2022-09-07 19:14:58 No
85 Jose Reyes 2022-09-08 22:01:54 No
86 Shelley Smith 2022-09-08 22:20:45 No
87 Cameron Bellamy 2022-09-09 19:02:47 No
88 DANIEL HODGES 2022-09-10 16:26:28 No
89 Sabina Wong 2022-09-10 16:45:57 No
90 Duygu Ozaslan 2022-09-11 09:14:54 No
91 Tannya Cao 2022-09-12 22:27:41 No
92 Elena Xie 2022-09-12 22:29:43 No
93 Diana Da Silva 2022-09-14 00:00:00 No
94 Caryn Geady 2022-09-15 20:29:56 No
95 Mark Persic 2022-09-15 20:33:11 No
96 Ilana Singer 2022-09-18 00:49:58 No
97 Ayaka Sato 2022-09-18 19:05:55 No
98 Geoff Paltser 2022-09-20 12:40:56 No
99 Graeme McCallum 2022-09-20 12:53:38 No
100 Aashman Goghari 2022-09-23 12:29:51 No
101 Carmin Marcoccia 2022-09-25 10:01:43 No
102 Mark Manalo 2022-09-25 14:02:04 No
103 Gail MacLeod 2022-09-30 13:16:22 No
104 Shariq Siddiquie 2022-09-30 13:56:11 No
105 Rob Lee 2022-10-05 00:07:16 No
106 James Haga 2022-10-08 11:19:48 No
107 Neda Pajooman 2022-10-08 11:22:27 No
108 Kerri Lui 2022-10-08 22:51:17 No
109 Graeme Denhoff-Ball 2022-10-11 13:52:34 No
110 Alison Rutka 2022-10-17 13:35:00 No
111 Kevin Seeto 2022-10-17 15:49:45 No
112 Eran Henig 2022-10-20 09:22:36 No
113 Andrea Geboers 2022-10-21 18:41:13 No
114 Stephanie Eiley 2022-10-25 22:58:14 No
115 Zean Wang 2022-10-28 15:11:46 No
116 Josh Novakowski 2022-10-29 14:14:33 No
117 Christopher Shaw 2022-11-02 13:37:04 No
118 Jenny Wong 2022-11-02 16:41:06 No
119 Shahbaz Khan 2022-11-07 20:59:07 No
120 Alex Lu 2022-11-21 00:52:00 No