Adult Wait List

#First NameLast Name Registration Date/Time Junior
1 Laila MacDougall 2022-08-08 00:00:00 No
2 Delvin Goberdhan 2023-02-15 00:00:00 No
3 Ralph Edward Chang 2023-05-07 00:00:00 No
4 Jim Cressos 2023-05-07 00:00:00 No
5 Claire Gagne 2023-05-08 00:00:00 No
6 Laurie Ostrander 2023-05-08 00:00:00 No
7 Shibi Feng 2023-05-08 00:00:00 No
8 Edita Chang 2023-05-08 00:00:00 No
9 James Harradence 2023-05-08 18:47:43 No
10 Anirudh Kumpawat 2023-05-08 23:44:58 No
11 Matt Romerein 2023-05-09 00:00:00 No
12 Israr Ahmad 2023-05-09 16:00:52 No
13 Sebastian Mildner 2023-05-10 00:00:00 No
14 Rifa Lalani 2023-05-10 00:00:00 No
15 Kerry Bullock 2023-05-10 17:25:56 No
16 Timothy Rich 2023-05-10 21:05:46 No
17 Farrah Chaudhry 2023-05-11 00:00:00 No
18 Alethea Herman 2023-05-11 12:55:34 No
19 Shaun Po 2023-05-12 09:33:08 No
20 John Paul Dimacali 2023-05-13 11:45:35 No
21 Cedie Salazar 2023-05-13 11:50:37 No
22 Adel Shafiei 2023-05-13 15:00:43 No
23 Hattie He 2023-05-13 20:17:45 No
24 Luka Milic 2023-05-14 22:09:29 No
25 Chris Clifford 2023-05-16 00:00:00 No
26 Madina Kenesbayeva 2023-05-16 00:00:00 No
27 Dan Camposano 2023-05-16 00:00:00 No
28 Keval Tanna 2023-05-18 09:55:40 No
29 Adam Rankin 2023-05-18 14:25:08 No
30 Jordan Stern 2023-05-20 00:00:00 No
31 Payal Mody 2023-05-21 15:38:56 No
32 Jacqui Johnson 2023-05-22 08:12:06 No
33 Maxim Vasilyev 2023-05-22 10:55:36 No
34 Akiko Hirai 2023-05-22 13:49:54 No
35 Christopher Charles 2023-05-22 14:41:16 No
36 Yejin Sung 2023-05-22 22:05:33 No
37 Alvina Lee 2023-05-23 10:03:33 No
38 Sabrina Chan 2023-05-23 10:04:52 No
39 Mark Greenberg 2023-05-23 22:32:12 No
40 Tasala Tahir 2023-05-24 10:39:20 No
41 Andrea Baldeo 2023-05-24 12:26:04 No
42 Brandon Barnes Trickett 2023-05-25 00:00:00 No
43 Jeremy Trickett 2023-05-25 00:00:00 No
44 Pierre Dagenais 2023-05-25 09:28:37 No
45 Pamela Chieffallo Attie 2023-05-25 12:00:21 No
46 Carl Attie 2023-05-25 12:01:58 No
47 Aman Chowdhary 2023-05-25 15:15:05 No
48 Talia Vogt 2023-05-25 16:23:26 No
49 Anastasiya Shatskykh 2023-05-25 19:32:22 No
50 Norma Churchill 2023-05-26 00:00:00 No
51 Hayk Oganesyan 2023-05-27 00:17:25 No
52 Genevieve Ferguson 2023-05-28 00:00:00 No
53 Helen Coutts 2023-05-28 00:00:00 No
54 Dongpei Hou 2023-05-28 19:39:31 No
55 Erick Mata 2023-05-29 07:46:44 No
56 Meher Gaikwad 2023-05-29 20:30:49 No
57 Austin Megit 2023-05-30 13:02:28 No
58 Nicki Agnew-Ogg 2023-05-30 16:21:03 No
59 Roger Liao 2023-05-30 17:54:11 No
60 Janek Gonsalkorale 2023-05-31 16:46:21 No
61 REZA RAHMATI 2023-06-01 00:00:00 No
62 Carolyn Horn 2023-06-06 10:35:13 No
63 Tabassum Meer 2023-06-06 14:13:57 No
64 Ray Lee 2023-06-06 14:42:25 No
65 Linda Lee 2023-06-06 14:45:00 No
66 Stephen Turco 2023-06-08 12:25:50 No
67 Stephanie Smith 2023-06-08 21:26:19 No
68 John Hwang 2023-06-09 00:00:00 No
69 Wendy Bairos 2023-06-09 18:03:29 No
70 Ursula Madej 2023-06-10 00:00:00 No
71 Antonio Terrazas 2023-06-10 00:00:00 No
72 Isaac Sliwowicz 2023-06-10 23:52:17 No
73 Andrea Vera 2023-06-11 00:00:00 No
74 Chantal Veilleux 2023-06-11 17:20:16 No
75 Effie Katsis 2023-06-12 19:00:08 No
76 Steve Pethakas 2023-06-12 19:03:27 No
77 Nic Connolly 2023-06-13 15:02:17 No
78 Roberta Mantenuto 2023-06-13 21:20:10 No
79 Shahriar Murad 2023-06-17 13:53:54 No
80 Moussana Mikail 2023-06-17 14:24:22 No
81 EDWARD Van Ekeris 2023-06-18 06:59:04 No
82 Philip Brunst 2023-06-18 14:05:03 No
83 Michelle Jiang 2023-06-19 13:34:18 No
84 Jason Dunkel 2023-06-20 00:20:04 No
85 Melanie Chapman 2023-06-20 10:02:42 No
86 Deborah Gourgy 2023-06-20 11:20:43 No
87 Alexandra Shelley 2023-06-21 00:00:00 No
88 Kate Allingham 2023-06-23 17:48:41 No
89 Saeed Shekari 2023-06-24 14:19:48 No
90 Minah Hong 2023-06-26 00:00:00 No
91 James Hong 2023-06-26 00:00:00 No
92 Lindsay Mitchell 2023-06-26 08:04:23 No
93 Masato Ishiguro 2023-06-26 21:25:47 No
94 Yun Kim 2023-06-27 10:49:08 No
95 Anna Katrina Tejero 2023-06-28 20:21:49 No
96 Joshua Liu 2023-06-30 00:00:00 No
97 Raul Luna 2023-06-30 00:00:00 No
98 Melanie Wells 2023-07-02 10:03:47 No
99 Brandon Wells 2023-07-02 10:06:25 No
100 GUSTAVO Rochwerger 2023-07-02 15:22:06 No
101 Sarah Marshall 2023-07-03 13:51:38 No
102 Jill Cooper 2023-07-04 15:07:55 No
103 Ghareer Chaudhary 2023-07-05 00:00:00 No
104 Geoff Barker 2023-07-07 00:00:00 No
105 Stacey Ryan 2023-07-07 15:54:55 No
106 Eric Silva 2023-07-08 19:32:04 No
107 Heather Xu 2023-07-09 00:00:00 No
108 Victoria Hale 2023-07-09 11:08:17 No
109 Ana Iordache 2023-07-09 12:41:29 No
110 Faz Moosa 2023-07-09 14:45:02 No
111 Ibai Lacunza 2023-07-09 21:01:55 No
112 Dan Dedic 2023-07-09 21:29:00 No
113 Elena Theodoropoulos 2023-07-10 11:28:45 No
114 Egi Bano 2023-07-10 12:43:00 No
115 Ted Gotlieb 2023-07-10 16:41:25 No
116 Edmund Loh 2023-07-11 00:00:00 No
117 Karla Webber-Gallagher 2023-07-12 09:10:23 No
118 Andres Pareja 2023-07-12 10:15:07 No
119 Michael Baccellieri 2023-07-13 07:27:09 No
120 Tongzi Wu 2023-07-13 20:27:18 No
121 Vinson Fong 2023-07-14 10:22:44 No
122 Suphaphat Petlerkwong 2023-07-15 00:00:00 No
123 Amreen Poonawala 2023-07-15 16:42:59 No
124 Kathy Li 2023-07-15 17:45:55 No
125 Perry Ryno 2023-07-16 09:31:37 No
126 Janey Thwaites 2023-07-16 17:08:23 No
127 Monica Viola 2023-07-16 21:21:16 No
128 Mark Viola 2023-07-16 22:42:59 No
129 Mounir Makarem 2023-07-17 09:50:50 No
130 Saumiyaashini Pathmarajah 2023-07-17 14:33:12 No
131 Bruno Ferreyro 2023-07-18 00:00:00 No
132 Natasha Lombardi 2023-07-18 09:59:42 No
133 Trevor Penoyer-Kulin 2023-07-19 21:30:25 No
134 Hossein Alemzad 2023-07-20 00:00:00 No
135 JON ONIZUKA 2023-07-20 11:19:37 No
136 Javier Ramirez 2023-07-23 00:00:00 No
137 Geran Wen 2023-07-23 23:24:43 No
138 Saahil Vij 2023-07-24 08:46:11 No
139 Peter Tanner 2023-07-24 20:53:28 No
140 Courtney Smith 2023-07-25 14:11:06 No
141 Graham Shirley 2023-07-26 15:03:06 No
142 Jerome Johnson 2023-07-27 00:00:00 No
143 Joseph Ylagan 2023-07-27 17:11:21 No
144 Saswata Deb 2023-07-28 23:52:47 No
145 Lily Atkinson 2023-07-30 14:41:32 No
146 Will McKay 2023-07-30 14:45:33 No
147 Hoora RezaeiM 2023-07-31 00:00:00 No
148 Muneeb Ahmad 2023-07-31 00:57:14 No
149 Saad Qadi 2023-07-31 18:13:30 No
150 Mayank Vij 2023-08-03 11:49:14 No
151 Tudor Georgescu 2023-08-05 10:33:20 No
152 Chenzi Qie 2023-08-05 11:28:23 No
153 Mumtaz Derya Tarhan 2023-08-06 11:13:40 No
154 Alexey Karetnikov 2023-08-06 13:36:16 No
155 Andrew Reddin 2023-08-06 13:52:11 No
156 Marco Aurélio Teixeira 2023-08-09 00:00:00 No
157 Tudor Munteanu 2023-08-11 00:00:00 No
158 David Sinkinson 2023-08-11 11:36:47 No
159 Sena Porter-Scott 2023-08-11 20:19:26 No
160 Terry Marvin 2023-08-13 12:58:15 No
161 Kathryn Keenan 2023-08-13 13:00:49 No
162 Liam Mahoney 2023-08-14 20:26:52 No
163 Michelle Stephens 2023-08-16 00:00:00 No
164 Harman Saini 2023-08-16 00:34:28 No
165 Marco Cator 2023-08-16 20:35:26 No
166 Steve Popov 2023-08-17 16:26:18 No
167 Mike Rogachevsky 2023-08-17 16:28:51 No
168 Leocyr Cortez Ramos 2023-08-18 11:09:10 No
169 Michelle Yi 2023-08-19 14:29:18 No
170 Alexander Chizh 2023-08-19 21:07:00 No
171 Charles Vossot 2023-08-20 00:00:00 No
172 Aadil Dhanani 2023-08-20 00:00:00 No
173 Kevin McKrow 2023-08-20 22:15:01 No
174 May Clarke 2023-08-20 22:19:04 No
175 Scott Vahey 2023-08-21 11:29:34 No
176 Andres Lopez 2023-08-22 00:00:00 No
177 Annie Wang 2023-08-23 00:07:03 No
178 Isabel Gerety 2023-08-23 13:21:05 No
179 Sara Rasoui 2023-08-24 00:00:00 No
180 Jessica Dunkel 2023-08-26 11:34:59 No
181 Mitchell Yasui 2023-08-26 19:08:04 No
182 John Mestito 2023-08-27 00:00:00 No
183 Stanley Yeung 2023-08-27 15:45:54 No
184 Ipak Nourhashemy 2023-08-27 18:17:14 No
185 Meghan Hum 2023-08-27 20:30:38 No
186 Eric Manley 2023-08-28 00:00:00 No
187 Chung Hin Wong 2023-08-28 10:37:40 No
188 Louise Scholefield 2023-08-29 00:00:00 No
189 Mary-Joy O?Reilly 2023-08-29 18:37:31 No
190 Jennifer Greenway 2023-08-30 11:00:44 No
191 Harris Tian 2023-08-31 16:17:13 No
192 Dale Ko 2023-08-31 20:14:26 No
193 George Ierovassilis 2023-09-01 00:00:00 No
194 Ivan Medunic 2023-09-03 00:00:00 No
195 Melissa Jung 2023-09-03 00:00:00 No
196 Vanessa Sheng 2023-09-03 17:56:07 No
197 Dilara Mildan 2023-09-04 15:26:15 No
198 Diego Delgado 2023-09-05 12:28:28 No
199 Brian Elder 2023-09-06 00:00:00 No
200 Christina Wang 2023-09-07 00:00:00 No
201 Mayank Aeron 2023-09-07 00:00:00 No
202 David Blair Reynoso 2023-09-08 11:14:28 No
203 Sudharsan Gandhi 2023-09-09 00:00:00 No
204 Andrea Hwang 2023-09-09 18:09:04 No
205 Harlan Michael 2023-09-10 08:25:22 No
206 Julia Nowaczyk Merker 2023-09-10 21:23:30 No
207 Leandro Michelena Moreno 2023-09-10 21:27:29 No
208 Mauricio Arenas 2023-09-13 16:53:03 No
209 BLAKE KLASIOS 2023-09-14 10:36:51 No
210 Nils Laacks 2023-09-15 09:09:00 No
211 Benjamin Chiu 2023-09-15 19:51:21 No
212 Alexas Derry 2023-09-18 20:36:21 No
213 Nilanjan Roy 2023-09-19 12:31:20 No
214 Katie McLaughlin 2023-09-20 00:00:00 No
215 Miyuki Stern 2023-09-20 00:00:00 No
216 Ivan Hui 2023-09-20 17:33:14 No
217 Erin Svara 2023-09-22 00:00:00 No
218 Yuchi Huang 2023-09-22 11:57:59 No
219 Mauricio Mendez 2023-09-22 13:23:17 No
220 Niall O'Doherty 2023-09-22 13:44:59 No
221 Mohammed Khan Muntasir 2023-09-23 10:52:25 No
222 Shawn Swartz 2023-09-24 00:00:00 No
223 Viktor Razumovskyi 2023-09-24 00:00:00 No
224 Zohair Khokhar 2023-09-24 09:19:01 No
225 Adria Fabiani 2023-09-25 00:00:00 No
226 Lud Kucis 2023-09-25 00:00:00 No
227 Che Pan 2023-09-29 20:56:03 No
228 Prince Chaudhary 2023-10-01 17:17:57 No
229 Ivan Blanco 2023-10-01 19:17:52 No
230 Zhen Fu 2023-10-03 14:32:43 No
231 Jingfei Chen 2023-10-04 21:02:13 No
232 Jinyi Pan 2023-10-04 21:27:17 No
233 Emily Jameson 2023-10-05 14:11:45 No
234 Robyn Mauro 2023-10-07 23:45:30 No
235 Michael Baumfeld 2023-10-10 17:22:37 No
236 Mouhanad Youssef 2023-10-11 00:00:00 No
237 Anas Youssef 2023-10-11 00:00:00 No
238 Christina Polyzos 2023-10-11 00:00:00 No
239 Aspen Tang 2023-10-15 21:29:39 No
240 Karen Satura 2023-10-15 23:09:39 No
241 Danielle Trepanier 2023-10-18 16:05:55 No
242 Reza Mohamadi 2023-10-19 13:05:19 No
243 Jixin Zhai 2023-10-26 20:05:31 No
244 Neil Collins 2023-10-26 20:09:15 No
245 Ruth Kowaz 2023-11-02 22:43:23 No
246 Insiya Bookwala 2023-11-05 08:47:50 No
247 Lily Nickoshie 2023-11-11 22:34:56 No
248 Angela Chen 2023-11-12 02:19:10 No
249 Joshua Takenaka 2023-11-16 13:22:15 No
250 Liza Benkovitch 2023-11-18 22:04:14 No
251 Joanne Nevison 2023-12-03 14:34:40 No